Vet. podmíky/Vet. condition

 
Veterinární podmínky v platném znění:
1. Svodu se mohou účastnit jen fretky klinicky zdravé.
2. Fretky musí být doprovázeny platným veterinárním osvědčením
(dle § 6 veterinárního zákona), které není starší 3 dnů a očkovacím průkazem, který
obsahuje záznam, že fretka byla v době minimálně 21 dní a dle výrobce vakcíny
v platné imunitě proti vzteklině a proti psince.
3. Fretky pocházející z nejmenovaných 3. zemí musí mít serologické vyšetření
na hladinu protilátek proti vzteklině, (seznam vyjmenovaných 3. zemí je na webových
stránkách Státní veterinární správy v rámci informací o cestování se zvířaty).
4. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, či veterinární technik, či zkušený chovatel, kterého zajistí pořadatel.
5. Fretky, které neprojdou veterinární přejímkou se nesmí svodu zúčastnit.
6. Pořadatel je povinen dodržovat schválený řád na ochranu zvířat a poučit personál,
který se podílí na veřejné akci, o bezpečném zacházení se zvířaty.
7. MěVS v Praze je oprávněna provádět kontrolu stanovených veterinárních podmínek
a dodržování ustanovení zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
v platném znění.
8. Prostory a zařízení, ve kterých se fretky během svodu zdržovaly, musí být
udržovány v čistotě a po ukončení akce desinfikovány.
9. Veterinární podmínky mohou být z nákazových nebo veterinárně hygienických
důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.
 
 
Veterinary Conditions in valid version:
1. All ferrets entered to the exhibition hall must be clinical healthy.
2. Ferrets must be with validate Veterinary Health Certificate (by §6 veterinary law)
which not older than 3 days and with vaccination records. Ferrets must be fully
immunized canine distemper and rabies. CDV must be no younger than 21 days
and no older than 1 year. Rabies accordding to the manufacturer.
3. Ferrets from third country not listed in Annex II. must be rabies serological tested
(example: Ireland, England, Sweden, Finland).
4. Veterinary control is made by private vet.
5. Ferrets which not are control by person for control cannot entered to exhibition hall.
6. Organizer must comply with the Law on Animal Protection.
7. MěVS in Prague is authorized make control of established veterinary conditions
and law of animal protection, in valid version.
8. Spaces and equipments must be kept clean during exhibition and after ending
must be desinfected.
9.  Veterinary conditions can be changed or canceled due to infection.