Řád výstavy

Kapacita místa již není omezená  jako tomu bylo na minulé výstavě.

 
prosíme přečtěte si jej a řiďte se jím, děkujeme!
1) K veřejné výstavě lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Z výstavy jsou vyloučeny březí samice ve druhé polovině březosti, kojící fretky, klinicky nemocná zvířata, mláďata mladší 12 týdnů (rozhodující pro určení věku zvířete je záznam v očkovacím průkaze) a zvířata, která nemají očkování potvrzené v očkovacím průkaze. Dále jsou z výstavy vyloučena zvířata, kterým byl z jiných než léčebných důvodů kupírován ocas, odstraněny pachové žlázy, nebo odstraněny drápy či zuby. Vyloučeny jsou i fretky, které nesplní podmínky veterinární prohlídky v místě veřejného vystoupení a fretky agresivní. 
 
2) Fretky jsou dopravovány do místa výstavy v transportních boxech (přepravkách), jejich doprovod tvoří jejich chovatelé. Ve vymezeném klidném prostoru jsou jednotlivá zvířata předvedena k veterinární přejímce, kterou provádí veterinární lékař. Po prohlédnutí, kontrole očkovacích průkazů a zběžné zdravotní prohlídce, jsou fretky zapsány do jednotlivých kategorií a jsou jim přidělena čísla. V boxech jsou přemístěny do prostor, ve kterých bude probíhat samotná výstava. Zde jsou usazeny v přepravkách, v klecích, ohrádkách nebo na vodítku u svého chovatele
 
3) Na výzvu pořadatele předají chovatelé své fretky v transportních boxech (přepravkách) asistentům určeným pořadatelem. Asistenti fretky převezmou a jednotlivě je vyjmou z přepravky a nosí posuzovatelům podle stanoveného pořadí. Asistent, který zvíře přenáší, drží fretku v náruči s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet fretku držením za kůži nebo jednotlivé části těla. Posuzovatel převezme fretku od asistenta. Drží ji v rukou a podle potřeby si ji natáčí, tak aby fretku co nejlépe viděl, nebo nechá fretku volně se pohybovat po předváděcím stole. Posuzuje stavbu těla, porovnává souměrnost / nesouměrnost obličejových partií, zuby, správný skus a dobrý zdravotní stav chrupu a dásní, délku ocasu v poměru k délce těla, kvalitu srsti a zdravotní stav kůže, odchylky od standardu, osvalení, pohyb fretky, povahu a ovladatelnost. Posuzovatel může fretku, v případě potřeby, fixovat držením za kůži na zátylku. Po posouzení vrátí posuzovatel fretku asistentovi, který vrátí zvíře zpět do přepravky. Když jsou posouzena všechna zvířata z jednotlivé kategorie jsou vrácena chovatelům.
 
4) Každá fretka má svůj vlastní transportní box (přepravku). Musí jít o plastovou, případně kovovou uzavíratelnou přepravku, nikoliv plátěnou tašku či batůžek. Přepravka musí vyhovovat potřebám zvířete. Minimální prostorové nároky pro jednu fretku jsou 45 cm délka, 30 cm výška, 30 cm šířka. Musí být vybavena dostatečným počtem větracích otvorů, zabezpečena proti úniku zvířete a dno musí být zabezpečeno proti vypadávání předmětů (podestýlky) a vytékání tekutin, zejména moči. Majitel fretky je povinen fretce zabezpečit dostatečný přístup k pitné čerstvé vodě a krmivu odpovídajícímu potřebám fretky po celou dobu konání výstavy.
 
5) Fretky se posuzují na stole s omyvatelným povrchem (PVC ubrus). Po posouzení každé fretky je stůl omyt dezinfekčním roztokem. Dezinfekční roztok nesmí být toxický ani dráždivý jak pro zvíře, tak pro osobu s roztokem manipulující.
 
6) Po dobu konání mají chovatelé své fretky buď v přepravce nebo, pokud fretky běhají volně, pak jsou v postrojcích určených fretkám a na vodítku. Vodítko může být flexi – navíjecí, nebo kožený, nylonový či latkový popruh s karabinou. Postroj jsou dva pásky (měkké kůže, nylonové, případně látkové) 1 – 2 cm široké, spojené dalším páskem, kšírky jsou ve tvaru písmene H. Pásky se zapínají kolem krku a hrudníku. Podle typu kšírů je spojující pásek mezi předníma nohama, nebo mezi lopatkama fretky, případně dva, jeden mezi předníma nohama, druhý mezi lopatkama. Postroj je zapnutý tak, aby se z něj fretka nemohla vyvléci a zároveň ne moc těsně, aby fretku neškrtil.
 
7) V prostorách konaní výstavy jsou rozmístěné toalety pro fretky, papírové utěrky a koše na použité utěrky pro odstranění případného znečištění podlahy způsobeného fretkou. Majitel fretky dává pozor na udržování čistoty a po svém zvířeti uklízí.
 
8) Přeprava: za účelem výstavy je zakázáno přepravovat fretky nemocné nebo zraněné, březí samice v druhé polovině březosti a kojící samice s mláďaty.
 
9) Pořadatel je oprávněn a povinen:
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu,
b) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem z důvodů ochrany zvířat ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat,
c) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (zvířat, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení zvířat,
d) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení,
e) zastavit konání veřejného vystoupení při živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat,
f) vyloučit zvíře z veřejné výstavy v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete,
g) vyloučit z veřejného vystoupení zvíře, které nebylo předvedeno k veterinární prohlídce.
 
10) Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené vystavovatelem, neodpovídá za poranění, úhyn nebo ztrátu fretky, kromě doby, kdy je fretka posuzovaná. Po dobu konání výstavy si vystavovatel zabezpečí své fretky tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému napadání a případnému poranění osob či jiných fretek.